show on map Real Estate broker Petr Dorociak - IURIS agent in BratislavaPetr Dorociak - IURIS


Business ID: 47873710

Karloveská 7
Bratislava 841 04

Statistics
108794x Agent's listings have been showed in results
10348x Agent's listings have been detailed viewed

Realitná kancelária IURIS postupuje pri poskytovaní realitných služieb vždy v súlade so záujmami klienta a pri svojej činnosti sa riadi právnym poriadkom SR a ETICKÝM KÓDEXOM ZDRUŽENIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA. Realitnými službami sa rozumie sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, ako aj sprostredkovanie prevodu družstevného podielu v bytovom družstve. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej IURIS poskytuje realitné služby. IURIS poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy s klientom. Sprostredkovateľská zmluva môže byť výhradná (exkluzívna), alebo nevýhradná. Za poskytovanie realitných služieb náleží realitnej kancelári odmena (provízia) stanovená v zmluve sprostredkovateľskej. IURIS je povinný bez vyžiadania klienta vystaviť a odovzdať mu daňový doklad (faktúru) o vyúčtovaní odmeny, ktorá je vyúčtovaná ako provízia po úspešnom sprostredkovaní realitnej služby. Minimálna výška provízie je 3 % z kúpnej ceny, v závislosti na segmentu a zložitosti predaja nehnuteľností a je súčasťou kúpnej ceny. IURIS zaisťuje tento minimálny rozsah služieb: 1. Osobné zistenie fyzického stavu nehnuteľností, získanie všetkých informácií potrebných pre organizáciu predaja, posúdenie predajnej ceny, zaistenie dokumentácie k nehnuteľností a listín preukazujúcich vlastníctvo, kontrola právneho stavu – informácie o právach tretích osôb, atď., uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy s predávajúcim. 2. Príprava inzertnej prezentácie nehnuteľností, odhad tržnej ceny a návrh najvhodnejšej obchodnej stratégie, konzultácie s predávajúcim, inzercia nehnuteľností na verejných realitných portáloch a ďalšie prezentácie dohodnuté s predávajúcim a oslovenie dopytujúcich klientov z databáze. 3. Organizácia obhliadok nehnuteľností s potencionálnymi záujemcami o kúpu. 4. Podpis rezervačnej zmluvy / zmluvy o budúcej zmluve kúpnej a úhrada rezervačného poplatku. 5. Poskytnutie hypotekárneho a finančného poradenstva prostredníctvom zmluvných partnerov. 6. Príprava návrhu prevodných zmlúv, pripomienkovanie s oboma zmluvnými stranami, prípadne s ich právnymi zástupcami, kontrola úverovej a záložnej zmluvy kupujúceho v prípade financovania nehnuteľností prostredníctvom úveru, uzatvorenie prevodných zmlúv (po odsúhlasení oboma stranami), prípadne zmlúv o úschove kúpnej ceny, overenie úhrady kúpnej ceny. Komunikácia so správcom nehnuteľností. 7. Doručenie návrhu na vklad vlastníckeho práva na príslušný katastrálny odbor / doručení prevodnej zmluvy na družstvo. 8. Doručenie podkladov nutných pro výplatu kúpnej ceny z úschovy či bankovej vinkulácie. 9. Príprava odovzdávacieho protokolu a ďalšej dokumentácie potrebnej k odovzdaní nehnuteľností, možnosť asistencie pri odovzdaní. 10. Pomoc pri vypracovaní daňového priznania u dane z príjmu, pokiaľ predávajúcemu takáto povinnosť vznikne. IURIS nad rámec sprostredkovateľskej činnosti hradí: a. základný poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v sume 66,- €, b. poplatky za notársku úschovu kúpnej ceny, c. poplatky za overenie podpisu zmluvy, d. poplatky za výpisy z listu vlastníctva k právnym účelom, e. poplatky za potvrdenia vydávané správcom. IURIS nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal údaje či uviedol nepravdivé údaje ohľadom fyzického a právneho stavu nehnuteľností, ktoré realitná kancelária nemohla ani v rámci odbornej starostlivosti zistiť. IURIS je v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v platnom znení, povinnou osobou a má tak povinnosť vykonať identifikáciu klienta a identifikačné údaje po zákonom stanovenú dobu uchovať. IURIS ako správca a spracovateľ osobných údajov je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení a v maximálnej miere chrániť osobné údaje klienta.

Show full description

show on map Our selection

Commercial premises, Michalská, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovak Commercial premises, Michalská, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovak

Rent

30,- €/m2
Two bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl Two bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale

184.212,- €
Offices, Michalská, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Offices, Michalská, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Rent

10,- €
One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale

221.771,- €
Commercial premises, Kolárska, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovaki Commercial premises, Kolárska, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovaki

Rent

30,- €
Studio, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Studio, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Sale

144.433,- €
Offices, Pestovateľská, Sale, Bratislava - Ružinov, Slovakia Offices, Pestovateľská, Sale, Bratislava - Ružinov, Slovakia

Sale new building

1.350,- €/m2
Commercial premises, Štúrova, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Commercial premises, Štúrova, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Rent

10,- €/m2
One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale

152.901,- €
Offices, Sale, Praha, Czech Republic Offices, Sale, Praha, Czech Republic

Sale

Price N/A
Commercial premises, Štúrova, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Commercial premises, Štúrova, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Rent

15,- €/m2
One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale

164.698,- €
Offices, Rent, Praha, Czech Republic Offices, Rent, Praha, Czech Republic

Rent

Price N/A
Offices, Štúrova, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Offices, Štúrova, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Rent

10,- €/m2
Studio, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Studio, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Sale

91.345,- €
One bedroom apartment, Buy, Bratislava IV, Slovakia One bedroom apartment, Buy, Bratislava IV, Slovakia

Buy

Price N/A
One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale new building

225.115,- €
One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale

150.769,- €
One bedroom apartment, Rent, Bratislava IV, Slovakia One bedroom apartment, Rent, Bratislava IV, Slovakia

Rent

Price N/A
One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale new building

143.089,- €
Offices, Gunduličova, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Offices, Gunduličova, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Rent

8,- €
Two bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl Two bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale

182.926,- €
Offices, Námestie SNP, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Offices, Námestie SNP, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Sale

3.500,- €/m2
One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale

151.762,- €
Offices, Námestie SNP, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia Offices, Námestie SNP, Rent, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Rent

10,- €/m2
One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl One bedroom apartment, Gunduličova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Sl

Sale

113.542,- €

1